1) Dlouhodobý preventivní program pro děti a mládež
s možností začlenění do školního preventivního programu

Programy CPP Rearkon jsou certifikovány MŠMT


Určeno:

Předškolní děti MŠ, 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, SŠ, VOŠ


Lektoři:
Lektory jsou zaměstnanci Renarkon o.p.s. – členové lektorského týmu Ostrava. Každý lektor disponuje vysokoškolským vzděláním humanitního směru, je proškolen v problematice rizikového chování, má výcvik v krizové intervenci a prochází dalším vzděláváním zohledňujícím aktuální společenské trendy.

136470040 1556963414509816 9147036331797687757 nPočet účastníků:
Maximálně 1 třída (32 osob). Pokud se na preventivní blok dostaví více než 1 třída, nebo méně než polovina třídy, obzvláště u vztahových témat, vyhrazuje si CPP Renarkon právo preventivní blok nezrealizovat.


Objednávky:
596 638 807/809, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jednotlivé bloky i celé dlouhodobé programy lze objednávat na objednávkovém formuláři (ke stažení v záložce Ke stažení) vždy po předchozí telefonické nebo emailové domluvě termínů.
Teprve zasláním objednávky, potvrzené vedením školy, je preventivní program vnímán jako objednaný.

Délka trvání:
Bloky trvají 90 minut. CPP Renarkon si vyhrazuje blok zkrátit, příp. rozdělit na 2 části pokud by tato skutečnost byla v souladu se zásadami efektivní primární prevence.


Realizace bloků v prostorách CPP Renarkon:
Vzhledem k vysokému počtu preventivních bloků a naší snaze vyjít vstříc co největšímu počtu škol a školských zařízení jsou začátky preventivních bloků stanoveny takto:

8.00, 10.00, 12.00 hod. – doporučujeme, aby v jednom dni přišly vždy 2 třídy po sobě (Např. 6.A od 8.00 hod., 6.B od 10.00 hod.), tak abychom času dokázali využít co nejefektivněji.
V případě pozdního příchodu si CPP Renarkon vyhrazuje preventivní blok neuskutečnit, pokud by tím byl narušen další časový rozvrh dne.


Upozorňujeme na nutnost mít s sebou přezůvky.


Realizace bloků ve školách:
V případě realizace bloků ve školách je objednavatel (tedy škola, nebo jiné školské zařízení) povinen zajistit:

- Dostatečnou informovanost pedagogů i žáků o uskutečnění preventivního bloku.
- Samostatnou místnost, kde bude zajištěno nerušení preventivního bloku (totéž platí i opačně, protože některé techniky využívané při práci s dětmi a mládeží mohou být hlučnější).
Lektor Centra primární prevence Renarkon po svém příchodu do školy vždy vyhledá metodika prevence. Pokud metodik prevence nebude v daný den ve škole přítomen, oznámí objednavatel telefonicky jméno kontaktní osoby, kterou má lektor ve škole po svém příchodu kontaktovat. Kontaktní osobě podá lektor v případě zájmu rovněž ústní zpětnou vazbu na právě skončené preventivní bloky.


135880653 1083223075474525 2289594635049948825 nPřítomnost pedagogů na besedách:
Účast pedagogů přímo na preventivních blocích v rámci všeobecné primární prevence záleží na zvážení jednotlivých pedagogů, CPP Renarkon však doporučuje jejich přítomnost, respektive přítomnost třídních učitelů.

Bloky pro 1. stupeň ZŠ by měly proběhnout vždy za účasti třídního učitele. Je-li ve třídě žák se specifickými potřebami, je vyžadována účast asistenta pedagoga.


Cena:

- MŠ - 80 Kč za žáka za celý program (= 40 Kč za 1 blok).
- 1. stupeň ZŠ - 150 Kč za žáka za celý program (= 50 Kč za 1 blok). Program lze objednat pouze jako celek. Platí se vždy až po skončení každého bloku pouze za skutečný počet žáků přítomných na besedách.
- 2. stupeň ZŠ a SŠ, SOU, VOŠ 50 Kč za žáka za 1 blok


Platí se vždy až po skončení každého bloku pouze za skutečný počet žáků (studentů), kteří se besedy zúčastnili.


Platba:
Úhrada hotově oproti příjmovému dokladu, nebo fakturou.

Poznámka:
Níže uvedené bloky lze objednat jak jednotlivě (vč. rozšiřujících bloků), tak jako celý program BUĎ OK.

Program je možno absolvovat v jednom školním roce, nebo jej lze rozdělit do dvou let. V případě rozdělení cyklu do 2 let, doporučujeme rozšíření programu na 6 bloků (v každém šk. roce po třech).
Po dohodě je možno program přizpůsobit a upravit dle potřeb školy.


Na vyžádání lze zaslat písemnou zpětnou vazbu za poplatek.

Program pro děti předškolního věku  MŠ

Tento program realizujeme pouze jako celek složený ze dvou bloků v délce trvání 60 minut/1 blok.
Jednotlivé bloky by měly mít mezi sebou minimálně měsíční časový odstup.

1.blok   Prožitkový program zaměřený na sebepoznání, rozlišení lidských vlastností a praktický
           nácvik různých modelů chování. Využívá hravých technik.
2.blok   Prožitkový program zaměřený na krizové situace a jejich řešení. 

Program pro 1. -5. třídy ZŠ


Tento program realizujeme pouze jako celek složený ze tří bloků v délce trvání 90 minut/1 blok.

Jednotlivé bloky by měly mít mezi sebou minimálně měsíční časový odstup.


Program pro 1. třídy ZŠ
1.blok   Prožitkový program zaměřený na sebepoznání, rozlišení lidských emocí.

2.blok   Prožitkový program zaměřený na krizové situace a jejich řešení. Důraz na roli strachu v
           životě jednotlivce.
3.blok   Prožitkový program zaměřený na posilování a rozvoj sebepoznání, kladné sebepřijetí,
           upevňování přátelských vztahů a vazeb a vedení ke vzájemné toleranci.


Program pro 2. třídy ZŠ
1.blok   Prožitkový program zaměřený na podporu sebeuvědomění, schopnosti navazování
           vztahů a utváření si tolerantních postojů k druhým.
2.blok   Prožitkový program zaměřený na spektrum volnočasových aktivit a posilování motivace ke
           smysluplnému využívání volného času.
3.blok   Prožitkový program zaměřený na bio-psycho-sociální model zdraví a základní otázky
           zdravého životního stylu.


Program pro 3. třídy ZŠ
1.blok   Prožitkový program zaměřený na rozvoj komunikačních dovedností, řešení konfliktních
           situací a dosažení kompromisu za použití modelové situace a slušného chování.
2.blok   Prožitkový program zaměřený na utváření zdravých vztahů v kolektivu. Důraz je kladen na
           nezbytnost dodržování pravidel v rámci školní třídy i jiných oblastí lidského života.
3.blok   Prožitkový program zaměřený na návyky společenského chování ve vztahu k dospělým.
           Spolupráce s třídním kolektivem, kompromis.


Program pro 4. třídy ZŠ
1.blok   Prožitkový program zaměřený na posilování soudržnosti a spolupráce skupiny
           prostřednictvím hledáním a nalézání charakteristik. Důraz je kladen na zlepšování
           komunikačních dovedností a schopnosti empatie.
2.blok   Prožitkový program zaměřený na vzájemnou toleranci, citlivou vnímavost vůči druhému,
           schopnost navazování kontaktů s vrstevníky a posilování vzájemné spolupráce.
3.blok   Prožitkový program zaměřený na posilování a rozvoj kladného sebepřijetí. Důraz na zdravé sebevědomí a klidné řešení problémů.
       

Program pro 5. třídy ZŠ
1.blok   Prožitkový program zaměřený na zprostředkování prožitku, pozitivní zpětné vazby
           vrstevníků, podpora individuality, zdravé sebeúcty a uplatnění ve třídě.
2.blok   Prožitkový program zaměřený na podporu a rozvoj soudržnosti a spolupráce ve skupině,
           vzájemné úcty a tolerance, posilování komunikačních dovedností a respektu.
3.blok   Prožitkový program zaměřený na posílení zdravého způsobu života, pozitivní a negativní
           dopady zvědavosti s přesahy do drogové problematiky.

Pro všechny třídy je program prováděn s odlišnou metodikou, byť jsou si bloky tematicky blízké. CPP Renarkon si vyhrazuje právo bloky upravit a provádět s nezměněnou filosofií bloku s odlišným zaměřením dle platné strategie primární prevence.

Rozšižující blok pro 4. a 5. třídu ZŠ - prožitkový program zaměřený na emoce.


U bloků pro 1. stupeň velice doporučujeme, aby byl přítomen třídní učitel, který se stejně jako žáci zapojí do aktivit.

Program pro 6. třídy ZŠ
1. blok   Prožitkový program zaměřený na komunikaci a vztahy ve třídě (komunikace,
            paraskupinky, konflikty ve třídě)
2. blok   Prožitkový program zaměřený na problematiku šikany (co je šikana, jak se
            projevuje, jak se mohu bránit…)
3. blok   Prožitkový program zaměřený na problematiku kyberšikany (co je kyberšikana, jak se mohu bránit...)

Program pro 7. třídy ZŠ
1. blok   Prožitkový program zaměřený na problematiku zdravého živ. stylu (způsoby kvalitního trávení volného času, 
           duševní zdraví, nácvik odmítání...)
2. blok   Prožitkový program zaměřený na problematiku tabáku (prevence kouření a zneužívání nikotinových výrobků)
3. blok   Beseda vedená hravou formou na téma Drogy (rozdělení, účinky, rizika, odmítání, závislost)

 Program pro 8. třídy ZŠ
1. blok   Prožitkový program zaměřený na komunikaci a vztahy ve třídě II (komunikace,
            paraskupinky, konflikty ve třídě)
2. blok   Prožitkový program zaměřený na problematiku netolismu (nástrahy virtuálního světa)
3. blok   Beseda vedená hravou formou na téma Vliv médií (mediální manipulace, kritické myšlení)

Program pro 9. třídy ZŠ
1. blok   Diskuze na téma Co si myslím o drogách (diskuze o drogové problematice,
            otázka tzv. měkkých a tvrdých drog, rizika, mýty o drogách, legislativa…)
alternativa - Beseda na téma Gambling (rizika hazardního hraní - automaty, casina, online gambling, sázky)

2. blok   Prožitkový program zaměřený na problematiku Poruch příjmu potravy (psychická onemocnění, ideál krásy, podpora sebevědomí)
alternativa - Beseda na téma Duševní zdraví (relaxace, wellbeing, psychohygiena)

3. blok   Beseda na téma Riziková sexualita - při objednávání lze specifikovat akcentaci na:

            - Homosexualita - prevence homofobie
            - Antikoncepce
            - Pohlavně přenosné choroby
            - Partnerské vztahy

Pozn. Jedná se o doporučený postup, témata lze při objednávání měnit s ohledem na potřebu. Lze doplnit 4. blok.

Program pro střední školy
1. blok   Prožitkový program zaměřený na téma Komunikace (nácvik sdělování a
            přijímání negativní i pozitivní zpětné vazby, formulace a obhajoba vlastního názoru,
            komunikace v týmu)
2. blok   Prožitkový program na téma Vztahy v kolektivu (spolupráce ve skupině,
            prosazení se v kolektivu, aktuální problémy…)
3. blok   Diskuze na téma Droga a já (diskuze týkající se osobních postojů k drogám,
            legislativa)
4. blok   Beseda na téma Sexualita (věrnost, láska, partnerství, tolerance ve vztahu,
            problematika HIV/AIDS…)
5. blok   Diskuze na zvolené téma (viz Nabídka rozšiřujících bloků)

Nabídka rozšiřujících bloků
-  Kyberšikana (určeno pro 2. stupeň ZŠ, SŠ)
-  Poruchy příjmu potravy (určeno pro 8. a 9. třídu ZŠ, SŠ)
-  Netolismus (určeno pro 2. stupeň ZŠ, SŠ)
-  Tolerance a akceptace menšin (určeno pro SŠ) – diskuze týkající se problematiky menšin
   s akcentem na národnostní a sexuální menšiny
-  Vliv médií (určeno pro 2. stupeň ZŠ, SŠ)
-  Extremismus (určeno pro 2. stupeň ZŠ, SŠ)
-  Gambling (určeno pro 8. a 9. třídu ZŠ, SŠ)
Relaxace a psychohygiena (určeno pro 2. stupeň ZŠ, SŠ)
-  Nebezpečí sekt (určeno pro SŠ)
-  Systém péče o toxikomany na Ostravsku, v ČR (určeno pro SŠ, VoŠ, VŠ)

2) Další aktivity CPP

1. Individuální konzultace s metodikem prevence týkající se programu BUĎ OK, hodnocení preventivních bloků z pohledu školy, zkvalitňování spolupráce v oblasti specifické primární prevence, mapování potřeb školy v oblasti PP apod. Nedílnou součástí těchto konzultací je rovněž případné začlenění žáků či studentů do poradenských či intervenčních programů CPP Renarkon. Konzultaci lze telefonicky dohodnout u zástupkyně vedoucího Centra primární prevence na telefonu 596 638 807.

Cena: zdarma (pro mimoostravské školy lze zrealizovat pouze v dny, kdy se v dané škole konají zároveň preventivní bloky)

2. Proškolení pedagogů Součástí školení pedagogických i správních zaměstnanců je především:

  • Poskytovat aktuální informace o jednotlivých drogách a trendech v jejichužívání.
  • Poskytovat informace o síti zařízení pracujících v oblasti drogové problematiky a RCH.
  • Diskutovat o řešeních kritických situací z oblasti rizikového chování (např. výskyt drog, šikany, problematika netolismu apod.), se kterými se pedagogové mohou ve své praxi setkat.
  • Zkvalitňovat vzájemnou komunikaci a spolupráci mezi školami a institucemi působícími v oblasti prevence RCH.

Cena:

  • dle individuální kalkulace (délka, vzdálenost, jiné specifikace...)

3. Přednášková činnost pro rodiče Jedním z důležitých programů Centra primární prevence Renarkon je zlepšování informovanosti rodičů o užívání drog, včasného rozpoznání příznaků, dále pak přednášky zaměřené na šikanu, netolismus, popřípadě další rizikové chování. Tyto besedy a konzultace probíhají ve spolupráci se školami nejčastěji v době konání třídních schůzek.

Cena:

- škola zřízena magistrátem města Ostravy zdarma

- školy s jiným zřizovatelem dle individuální kalkulace (délka, vzdálenost, jiné specifikace...)

Free Joomla! templates by Engine Templates