Intervenční program

  Intervence Šikana

1.setkání    - Diagnostika + tvorba podpůrné atmosféry a motivování dětí ke spolupráci.
2. setkání   - Pomoc a intervence.
3. setkání   - Zhodnocení situace a předání pedagogovi.


Charakteristika skupiny, pro kterou je program určen
Třídní kolektiv v 1. a 2. fázi šikany, starší školní věk (6.třída – 9. třída ZŠ), mládež (15-18 let)


Včasná intervence v problematice šikany v třídním kolektivu s cílem nastartování
sebeúzdravného procesu ve skupinových vztazích, podpora pozitivní proměny těchto vnitřních
vztahů, prevence znovu se objevení šikany, zprostředkování prožitku MY, společenství jako
celku, vzájemnosti, radosti apod.
- Program je realizován dvěma lektory.
- Časová dotace programu: 3x90 minut v podobě tří setkání. V případě nutnosti je počet
setkání rozšířen na čtyři.
- Nutná přítomnost třídního vyučujícího.
- Místo realizace programu: sál CPP či místnost ve školském zařízení pro program určená
(není vhodná běžná třída).


Program je nutné nejdříve zkonzultovat (telefonicky nebo emailem) a poté domluvit termíny
realizace, které se potvrdí zasláním objednávkového formuláře.


Zákonným zástupcům dětí a dospívajících je třeba oznámit (zodpovědnými osobami ve škole),
že se budou účastnit tohoto programu (a vyžádat jejich souhlas s účastí dětí a dospívajících na
tomto programu).


Cena programu je odvozena od maximálního počtu žáků ve třídě.
Cena celého programu při standardních třech setkáních je: 3 setkání x (max. počet žáků x 40Kč).
Příklad: pro dvacetičlennou třídu bude cena celého programu 3x(20x40)= 2400 Kč (jedno
setkání za 800 Kč)


Platbu lze provést hotově oproti příjmovému dokladu nebo fakturou.