Intervenční program


Intervence Drogy
Tento program je součástí širšího systému preventivních programů realizovaných Centrem
primární prevence RENARKON o. p. s. Je součástí místního a regionálního systému
preventivního působení. Je metodicky rozdělen pro ZŠ a SŠ.
Cílem programu je předcházení, respektive zmírnění následků rizikového chování. Je rozložen
do tří bloků po 90 minutách.


Charakteristika programu

Bloky jsou jednotlivě zaměřeny na oblasti problematiky užívání návykových látek, podporu
zdravého života, posilování sebejistoty, zvládání konfliktů a práci s emocemi. Dále zde účastníci
získají strategie pro získání a rozvoj sociálních dovedností. Program může být realizován po
domluvě s vedením školy (ředitel, školní metodik prevence, výchovný poradce) na škole,
popřípadě v prostorách CPP.


Intervence Šikana
1.setkání    - Diagnostika + tvorba podpůrné atmosféry a motivování dětí ke spolupráci.
2. setkání   - Pomoc a intervence.
3. setkání   - Zhodnocení situace a předání pedagogovi.


Charakteristika skupiny, pro kterou je program určen
Třídní kolektiv v 1. a 2. fázi šikany, starší školní věk (6.třída – 9. třída ZŠ), mládež (15-18 let)


Včasná intervence v problematice šikany v třídním kolektivu s cílem nastartování
sebeúzdravného procesu ve skupinových vztazích, podpora pozitivní proměny těchto vnitřních
vztahů, prevence znovu se objevení šikany, zprostředkování prožitku MY, společenství jako
celku, vzájemnosti, radosti apod.
- Program je realizován dvěma lektory.
- Časová dotace programu: 3x90 minut v podobě tří setkání. V případě nutnosti je počet
setkání rozšířen na čtyři.
- Nutná přítomnost třídního vyučujícího.
- Místo realizace programu: sál CPP či místnost ve školském zařízení pro program určená
(není vhodná běžná třída).


Program je nutné nejdříve zkonzultovat (telefonicky nebo emailem) a poté domluvit termíny
realizace, které se potvrdí zasláním objednávkového formuláře.


Zákonným zástupcům dětí a dospívajících je třeba oznámit (zodpovědnými osobami ve škole),
že se budou účastnit tohoto programu (a vyžádat jejich souhlas s účastí dětí a dospívajících na
tomto programu).


Cena programu je odvozena od maximálního počtu žáků ve třídě.
Cena celého programu při standardních třech setkáních je: 3 setkání x (max. počet žáků x 40Kč).
Příklad: pro dvacetičlennou třídu bude cena celého programu 3x(20x40)= 2400 Kč (jedno
setkání za 800 Kč)


Platbu lze provést hotově oproti příjmovému dokladu nebo fakturou.