Nabídka dalších aktivit Centra primární prevence
Renarkon


1. Individuální konzultace s metodikem prevence (výchovným poradcem) týkající se
programu BUĎ OK, hodnocení preventivních bloků z pohledu školy, zkvalitňování
spolupráce v oblasti specifické primární prevence, mapování potřeb školy v oblasti PP
apod.
Nedílnou součástí těchto konzultací je rovněž případné začlenění žáků či studentů do
poradenských či intervenčních programů CPP Renarkon.
Konzultaci lze telefonicky dohodnout u vedoucího Centra primární prevence na telefonu
596 638 807 nebo 602 650 042.
Cena: zdarma (lze realizovat pouze ve dny, kdy se v dané škole konají zároveň
preventivní bloky)


2. Proškolení pedagogů
Součástí školení pedagogických i správních zaměstnanců je především:


-Poskytovat aktuální informace o jednotlivých drogách a trendech v jejich užívání.
-Poskytovat informace o síti zařízení pracujících v oblasti drogové problematiky.
-Diskutovat o řešeních kritických situací z oblasti rizikového chování (např. výskyt drog,
šikany, problematika netolismu apod.), se kterými se pedagogové mohou ve své praxi
setkat.
-Zkvalitňovat vzájemnou komunikaci a spolupráci mezi školami a institucemi působícími v
oblasti prevence rizikového chování.
Cena: 850 Kč za 1 proškolení v délce 45 minut + cestovné (délku a obsah lze upravit
dle potřeb školy. Max. počet účastníků: 30)
Pro Ostravské školy je proškolení poskytováno zdarma.


3. Přednášková činnost pro rodiče
Jedním z důležitých programů Centra primární prevence Renarkon je zlepšování
informovanosti rodičů o důsledcích a příznacích užívání drog, jejich včasného
rozpoznání, dále pak přednášky zaměřené na šikanu, netolismus, popřípadě další
rizikové chování.
Tyto besedy a konzultace probíhají ve spolupráci se školami nejčastěji v době konání
třídních schůzek. 
Cena: 850 Kč za 1 přednášku + cestovné
Pro Ostravské školy jsou přednášky poskytovány zdarma.