Dlouhodobý preventivní program pro děti a mládež
s možností začlenění do školního preventivního programu

Programy CPP Rearkon jsou certifikovány MŠMT


Určeno:

Předškolní děti MŠ, 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, SŠ, VOŠ


Lektoři:
Lektory jsou zaměstnanci Renarkon o.p.s. – členové lektorského týmu Ostrava. Podle
akreditačních standard MŠMT má každý lektor minimálně středoškolské vzdělání
humanitního směru, je proškolen v problematice rizikového chování, má výcvik v krizové
intervenci a Specializační studium pro školní metodiky prevence v oblasti rizikového
chování.


Počet účastníků:
Maximálně 1 třída (32 osob). Pokud se na preventivní blok dostaví více než 1 třída, nebo
méně než polovina třídy, obzvláště u vztahových témat, vyhrazuje si CPP Renarkon
právo preventivní blok nezrealizovat.


Objednávky:
596 638 807/809, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Jednotlivé bloky i celé dlouhodobé programy lze objednávat na objednávkovém formuláři
(ke stažení v záložce Ke stažení) vždy po předchozí telefonické nebo emailové domluvě termínů.
Teprve zasláním objednávky, potvrzené vedením školy, je preventivní program vnímán
jako objednaný. 

 

Délka trvání:
Bloky trvají 90 minut. CPP Renarkon si vyhrazuje blok zkrátit, příp. rozdělit na 2 části
pokud by tato skutečnost byla v souladu se zásadami efektivní primární prevence.


Realizace bloků v prostorách CPP Renarkon:
Vzhledem k vysokému počtu preventivních bloků a naší snaze vyjít vstříc co největšímu
počtu škol a školských zařízení jsou začátky preventivních bloků stanoveny takto:
8.00, 10.00, 12.00 hod. – doporučujeme, aby v jednom dni přišly vždy 2 třídy po sobě
(Např. 6.A od 8.00 hod., 6.B od 10.00 hod.), tak abychom času dokázali využít co
nejefektivněji.
V případě pozdního příchodu si CPP Renarkon vyhrazuje preventivní blok neuskutečnit,
pokud by tím byl narušen další časový rozvrh dne.


Upozorňujeme na nutnost mít s sebou přezůvky.


Realizace bloků ve školách:
V případě realizace bloků ve školách je objednavatel (tedy škola, nebo jiné školské
zařízení) povinen zajistit:
- Dostatečnou informovanost pedagogů i žáků o uskutečnění preventivního bloku.
- Samostatnou místnost, kde bude zajištěno nerušení preventivního bloku (totéž platí i
opačně, protože některé techniky využívané při práci s dětmi a mládeží mohou být
hlučnější).
Lektor Centra primární prevence Renarkon po svém příchodu do školy vždy vyhledá
metodika prevence. Pokud metodik prevence nebude v daný den ve škole přítomen,
oznámí objednavatel telefonicky jméno kontaktní osoby, kterou má lektor ve škole po
svém příchodu kontaktovat. Kontaktní osobě podá lektor v případě zájmu rovněž ústní
zpětnou vazbu na právě skončené preventivní bloky.


Přítomnost pedagogů na besedách:
Účast pedagogů přímo na preventivních blocích v rámci všeobecné primární prevence
záleží na zvážení jednotlivých pedagogů, CPP Renarkon však doporučuje jejich
přítomnost, respektive přítomnost třídních učitelů.
Bloky pro 1. stupeň ZŠ by měly proběhnout vždy za účasti třídního učitele. Je-li ve
třídě žák se specifickými potřebami, je vyžadována účast asistenta pedagoga.


Cena:

- MŠ - 60 Kč za žáka za celý program (= 30 Kč za 1 blok).
- 1. stupeň ZŠ - 120 Kč za žáka za celý program (= 40 Kč za 1 blok). Program lze
objednat pouze jako celek. Platí se vždy až po skončení každého bloku pouze za
skutečný počet žáků přítomných na besedách.
- 2. stupeň ZŠ a SŠ, SOU, VOŠ 40 Kč za žáka za 1 blok


Platí se vždy až po skončení každého bloku pouze za skutečný počet žáků (studentů),
kteří se besedy zúčastnili.


Platba:
Úhrada hotově oproti příjmovému dokladu, nebo fakturou.
Poznámka:
Níže uvedené bloky lze objednat jak jednotlivě (vč. rozšiřujících bloků), tak jako celý
program BUĎ OK.
Program je možno absolvovat v jednom školním roce, nebo jej lze rozdělit do dvou let. V
případě rozdělení cyklu do 2 let, doporučujeme rozšíření programu na 6 bloků (v každém
šk. roce po třech).
Po dohodě je možno program přizpůsobit a upravit dle potřeb školy.


Na vyžádání lze zaslat písemnou zpětnou vazbu za poplatek.

 

Program pro děti předškolního věku  MŠ

 

Tento program realizujeme pouze jako celek složený ze dvou bloků v délce trvání 60 minut/1 blok.
Jednotlivé bloky by měly mít mezi sebou minimálně měsíční časový odstup.

 

1.blok   Prožitkový program zaměřený na sebepoznání, rozlišení lidských vlastností a praktický
           nácvik různých modelů chování. Využívá hravých technik.
2.blok   Prožitkový program zaměřený na krizové situace a jejich řešení. 

 

Program pro 1. -5. třídy ZŠ


Tento program realizujeme pouze jako celek složený ze tří bloků v délce trvání 90 minut/1 blok.
Jednotlivé bloky by měly mít mezi sebou minimálně měsíční časový odstup.


Program pro 1. třídy ZŠ
1.blok   Prožitkový program zaměřený na sebepoznání, rozlišení lidských vlastností a praktický
           nácvik různých modelů chování. Využívá hravých technik s relaxačními prvky.
2.blok   Prožitkový program zaměřený na krizové situace a jejich řešení. Důraz na roli strachu v
           životě jednotlivce.
3.blok   Prožitkový program zaměřený na posilování a rozvoj sebepoznání, kladné sebepřijetí,
           upevňování přátelských vztahů a vazeb a vedení ke vzájemné toleranci.


Program pro 2. třídy ZŠ
1.blok   Prožitkový program zaměřený na podporu sebeuvědomění, schopnosti navazování
           vztahů a utváření si tolerantních postojů k druhým.
2.blok   Prožitkový program zaměřený na spektrum volnočasových aktivit a posilování motivace ke
           smysluplnému využívání volného času.
3.blok   Prožitkový program zaměřený na bio-psycho-sociální model zdraví a základní otázky
           zdravého životního stylu.


Program pro 3. třídy ZŠ
1.blok   Prožitkový program zaměřený na rozvoj komunikačních dovedností, řešení konfliktních
           situací a dosažení kompromisu za použití modelové situace a slušného chování.
2.blok   Prožitkový program zaměřený na utváření zdravých vztahů v kolektivu. Důraz je kladen na
           nezbytnost dodržování pravidel v rámci školní třídy i jiných oblastí lidského života.
3.blok   Prožitkový program zaměřený na návyky společenského chování ve vztahu k dospělým.
           Spolupráce s třídním kolektivem, kompromis.


Program pro 4. třídy ZŠ
1.blok   Prožitkový program zaměřený na posilování soudržnosti a spolupráce skupiny
           prostřednictvím hledáním a nalézání charakteristik. Důraz je kladen na zlepšování
           komunikačních dovedností a schopnosti empatie.
2.blok   Prožitkový program zaměřený na vzájemnou toleranci, citlivou vnímavost vůči druhému,
           schopnost navazování kontaktů s vrstevníky a posilování vzájemné spolupráce.
3.blok   Prožitkový program zaměřený na posilování a rozvoj kladného sebepřijetí. Důraz na
           komplexní pojetí pojmu krása.

Program pro 5. třídy ZŠ
1.blok   Prožitkový program zaměřený na zprostředkování prožitku, pozitivní zpětné vazby
           vrstevníků, podpora individuality, zdravé sebeúcty a uplatnění ve třídě.
2.blok   Prožitkový program zaměřený na podporu a rozvoj soudržnosti a spolupráce ve skupině,
           vzájemné úcty a tolerance, posilování komunikačních dovedností a respektu.
3.blok   Prožitkový program zaměřený na posílení zdravého způsobu života, pozitivní a negativní
           dopady zvědavosti s přesahy do drogové problematiky.

Pro všechny třídy je program prováděn s odlišnou metodikou, byť jsou si bloky tematicky blízké. CPP
Renarkon si vyhrazuje právo bloky upravit a provádět s nezměněnou filosofií bloku s odlišným
zaměřením dle platné strategie primární prevence.

Rozšižující blok pro 4. a 5. třídu ZŠ - prožitkový program zaměřený na emoce.


U bloků pro 1. stupeň velice doporučujeme, aby byl přítomen
třídní učitel, který se stejně jako žáci zapojí do aktivit.

 

Program pro 6.-7. třídy ZŠ
1. blok   Prožitkový program zaměřený na komunikaci a vztahy ve třídě (komunikace,
            paraskupinky, konflikty ve třídě)
2. blok   Prožitkový program zaměřený na problematiku šikany (co je šikana, jak se
            projevuje, jak se mohu bránit…)
3. blok   Prožitkový program zaměřený na problematiku zdravého živ. stylu (zdravá výživa,
            způsoby kvalitního trávení volného času, režim dne, jídelníček…)
4. blok   Beseda vedená hravou formou na téma „Drogy“ (rozdělení, účinky, rizika,
            odmítání, závislost)
5. blok   Program dle vlastní zakázky (viz Nabídka rozšiřujících bloků)

Program pro 8.-9. třídy ZŠ
1. blok   Prožitkový program zaměřený na komunikaci a vztahy ve třídě (komunikace,
            paraskupinky, konflikty ve třídě)
2. blok   Prožitkový program zaměřený na problematiku šikany (co je šikana, jak se
            projevuje, jak se mohu bránit, legislativa…)
3. blok   Diskuze na téma „Co si myslím o drogách“ (diskuze o drogové problematice,
            otázka tzv. měkkých a tvrdých drog, rizika, mýty o drogách, legislativa…)
4. blok   Beseda na téma „Sexualita” - při objednávání specifikujte akcentaci na:

            - Homosexualita - prevence homofobie
            - Antikoncepce
            - Pohlavně přenosné choroby
            - Partnerské vztahy

5. blok   Program dle vlastní zakázky (viz Nabídka rozšiřujících bloků)

Program pro střední školy
1. blok   Prožitkový program zaměřený na téma „Komunikace“ (nácvik sdělování a
            přijímání negativní i pozitivní zpětné vazby, formulace a obhajoba vlastního názoru,
            komunikace v týmu)
2. blok   Prožitkový program na téma „Vztahy v kolektivu“ (spolupráce ve skupině,
            prosazení se v kolektivu, aktuální problémy…)
3. blok   Diskuze na téma „Droga a já“ (diskuze týkající se osobních postojů k drogám,
            legislativa)
4. blok   Beseda na téma „Sexualita“ (věrnost, láska, partnerství, tolerance ve vztahu,
            problematika HIV/AIDS…)
5. blok   Diskuze na zvolené téma (viz Nabídka rozšiřujících bloků)

Nabídka rozšiřujících bloků
-  Komunikace a vztahy v kolektivu II (určeno pro 2. stupeň ZŠ)
-  Kyberšikana (určeno pro 2. stupeň ZŠ, SŠ)
-  Poruchy příjmu potravy (určeno pro 8. a 9. třídu ZŠ, SŠ)
-  Netolismus (určeno pro 2. stupeň ZŠ, SŠ)
-  Tolerance a akceptace menšin (určeno pro SŠ) – diskuze týkající se problematiky menšin
   s akcentem na národnostní a sexuální menšiny
-  Vliv médií (určeno pro 2. stupeň ZŠ, SŠ)
-  Extremismus (určeno pro 2. stupeň ZŠ, SŠ)
-  Gambling (určeno pro 8. a 9. třídu ZŠ, SŠ)
-  Migrace (určeno pro 8. a 9. třídu ZŠ, SŠ)
-  Nebezpečí sekt (určeno pro SŠ)
-  Systém péče o toxikomany na Ostravsku, v ČR (určeno pro SŠ, VoŠ, VŠ)